2011-04-24

Hai Gaon − The Salvation ( עברית )

Hai Gaon. “The Salvation.”

( Also see English translation )(Hai Gaon. Medieval Age circa 1000. “The Salvation”. “Ha'Yshua”. Hebrew edited and translated to English via Stein Atle Vere. ©2011. brakha.blogspot.com. Source of transmission. The Sensicality Of Elders. Taam Zkenim. Gleaned via Eliezer Ashknazi. ©1855. Frankfurt. Pages 59a-61a. http://brakha.blogspot.com.)

׳(האי גאון זצ״ל. תשובת שאלה על ענין הישועה. עברית ערוך ומתורגמת לאנגלית ע״י שטיין אטלה וורא. תשע׳׳א. מקור מסורת. טעם זקנים. מלוקט ע״י אליעזר אשכנזי. תרט׳׳ו. פראנקפורט. דפים נט׳ א׳ - סא׳ א׳.)׳

תשובת שאלה לרבינו האיי גאון זצ׳׳ל על ענין הישועה

וששאלתם לפרש לכם ׃ איך תהיה הישועה מתחלה ועד סוף ותחית המתים ושמים חדשים ? אם באתי לפרש כל דבר ודבר עם דקדוקיו יעלה הזמן . אבל אני מגיד כללות של כל דבר . ואומר ׃׳( שבוע שנים )׳

בהותר משני הקץ ח׳ שנים הם שני תחלת הישועה . שנתנו חכמים בהם סימן . ואמרו « שבוע בן דוד בא . » וכולי . ׳( סנהדרין 97א׃ 71 . )׳

בו בשבוע תמליך אדם על ישראל . אין פחות מט׳ חדשים , ולא יתר על ג׳ שנים . יען כי ישראל לא יקחו המלכות אלא מיד אדם . שנאמר ׃ « והיה אדום ירשה . » וגומר . « וירד מיעקב . » ׳( במדבר 24׃ 18 . )׳

אחרי אשר לקחו אדום את המלוכה מיד אשור . שנאמר ׃ « וצים מיד כתים . » וגומר . ׳( במדבר 24׃ 24 . )׳

אחרי אשר לקחו אשור את המלוכה מצד הקינים . שהם המדנים . שהם הישמעאלים . שנאמר ׃ « כי אם יהיה לבער קין . » ׳( במדבר 24׃ 22 . )׳

לפיכך כשאנו רואים ששלטה אדום בארץ ישראל אנו מאמינין שהתחילה ישועתנו . שנאמר ׃ « ועלו מושיעים . » וגומר . ׳( עבדיה 1׃ 21 . )׳׳( משיח בן יוסף )׳

ובעת ההיא יעמוד איש מבני יוסף . בדברא בלבד . ויקרא משיח י״י . ויקבצו אליו אנשים רבים בגליל העליון . ויהיה להם מלך .

ואף אנשים אחרים יתלקטו לו . שנים וג׳ ממדינה זאת וה׳ וד׳ ממדינה זאת . ועל אותה שעה הוא אומר ׃ « ולקחתי אתכם אחד מעיר » וכולי . ׳( ירמיהו 3׃ 13 . )׳ אבל רוב ישראל בגלותם . כי לא יתברר למו כי בא הקץ .

ואז יעלה משיח בן יוסף עם האנשים * המלקטים אליו מן הגליל לירושלים . ויהרגו את הפקיד אשר למלך אדום ואת העם אשר עמו . על אותה שעה הוא אומר ׃ « ונתתי את נקמתי באדום ביד עמי ישראל . » ׳( יחקזאל 25׃ 14 . )׳ וישובו לירושלים ימים אחדים .

וכי ישמעו כל העמים כי עמד מלך לבני ישראל בירושלים יעמדו עליהם בשאר המדינות . ויגרשום . ויאמרו ׃ עד עכשיו הייתם עמנו באמונה . ושלא יהיה לכם מלך ולא שר . ועכשיו שיש לכם מלך לא תשבו בארצנו .

והרבה מישראל יצאו למדברות אשר כנגד מדינותיהם . על אותה שעה הוא אומר ׃ « והבאתי אתכם אל מדבר העמים . » ׳( יחזקאל 20׃ 35 . )׳ וישבו שם באהלים . והרבה מהם יחסרו לחם ומים . ועל אותה שעה הוא אומר ׃ « עוד אושיבך באהלים . » ׳( הושע 12׃ 10 . )׳

ויצטערו כפי מעשיהם . על אותה שעה הוא אומר ׃ « והעברתי אתכם תחת השבט . והבאתי אתכם במסורת הברית . » ורבים יצאו מברית ישראל . כי יקיצו בחייהם . ועליהם הוא אומר ׃ « והעברתי אתכם . וברותי מכם המורדים והפושעים בי . » ׳( יחזקאל 20׃ 37-38 . )׳׳( ארמילוס מלך אדום )׳

והיה כי ישב משיח בן יוסף וכל העם אשר עמו בירושלים . ושמע ארמילוס את שמעם . והוא בא . ועושה כשפים ומדוחים להטעות בה רבים .

ויעלה וילחם בירושלים . וינצח את משיח בן יוסף ועמו . ויהרוג מהם . וישבה מהם . ויחלק שללם . על אותה שעה הוא אומר ׃ « ואספתי את כל הגוים אל ירושלים למלחמה . » ׳( זכריה 14׃ 2 . )׳

ואף יהרג משיח בן יוסף . ותהיה צרה גדולה לישראל . ועל אותה שעה הוא אומר ׃ « והביטו אלי את אשר דקרו . » וגומר . ביום ההוא יגדל המספד בירושלים . ׳( זכריה 12׃ 10 . )׳׳( למה להרוג משיח בן יוסף ? )׳


ומפני מה תנתן רשות לארמלוס להרוג את משיח בן יוסף ? כדי לשבור לבב חולקין של ישראל . שאין להם אמונה . ויאמרו ׃ זה האיש אשר אנו מקוים לו . וכבר בא ונהרג . ולא נשאר להם עוד ישועה . ויצאו מברית ישראל . וידבקו באומות . ויהרגום . ועליהם הוא אומר ׃ « בחרב ימותו כל חטאו עמי . » ׳( עמוס 9׃ 10 . )׳׳( חבלי משיח )׳

נמצאו אלו אשר נשארו בירושלים . יצרפו . ונזקקו . ואף אלו שיצאו למדברות נבחנו ונצרפו . והלך מאלו שתי ידות ונשארו מאלו השלישית . עליהם הוא אומר ׃ « והיה בכל הארץ . נאום ה׳ ׃ פי שנים יכרתו והשלישית יותר בה . » וגומר . ׳( זכריה 13׃ 9 . )׳ ובאותה שעה יעברו עליהם כל חבלי משיח המפורשים בכמה מקומות מן המקרא ומדברי רבותינו .׳( השם )׳

ואחר כך צועקים . והקדוש ברוך הוא שומע צעקתם . שנאמר ׃ « הוא יקרא בשמי . ואני אענה אותו . » ׳( זכריה 13׃ 9 . )׳׳( אליהו הנביא ומשיח בן דוד )׳

בעת ההיא יגלה אליהו מן המדבר לאלו הנמצאים במדברות . וישיב לבותם . שנאמר ׃ « והשיב לב אבות . » וגומר . ׳( מלאכי 13׃ 24 . )׳

וגם משיח בן דוד יגלה לאלה הנשארים בארץ פתרוס . ׳( יחצקאל 30׃ 14 . )׳ . כי כבר כבש את העם לפניו משיח בן יוסף . שנאמר ׃ « הנני שולח מלאכי . ופינה דרך לפניו . » ׳( מלאכי 3׃ 1 . )׳

וילכו ישראל אשר במדברות אחר אליהו עד אשר יגשו ביהודה .׳( משיח בן דוד יחיה את משיח בן יוסף )׳

וישראל אשר בארץ ישראל עם משיח בן דוד עליהם הוא אומר ׃ « בימים ההם ילכו בית יהודה על בית ישראל . » וגומר . ׳( ירמיה 3׃ 18 . )׳

ורוב ההרוגים יהיו בתוך הארץ מ׳ יום . כי משיח בן יוסף בההרגו תהיה נבלתו מושלכת מ׳ יום . ולא נגע בו דבר טמא עד בא משיח בן דוד .

ויחייהו בדבר ה׳ . וזו תחלת האותות אשר יעשה . והיא תחיית המתים אשר יחיה .׳( גוג )׳

ואז ישב משיח בן דוד . ואליהו וישראל הבאים מן המדברות לירושלים . בטח שאנן ימים רבים . ויבנו בתים ויטעו כרמים ויצליחו במקנה וקנין עד שמוע גוג את שמעם . ככתוב ׃ « ואמרתי ׃ אעלה ארץ פרזות . אבוא השוקטים יושבי לבטח . » ׳( יחצקאל 38׃ 11 . )׳

וארץ גוג ומגוג מארץ אדום . כי כן נאמר בו ׃ « נשיא ראש משך ותובל . » ׳( יחצקאל 38׃ 2 . )׳ ויביא עמים מכל סביבותיו . ומן אדום . שנאמר ׃ « ירכתי צפון ואת כל אגפיו ימים רבים . » ׳( יחצקאל 38׃ 6 . )׳ ואף יאספו עמים רבים מכל עיר ועיר מדינה ומדינה . אשר יעברו בה אנשים רבים . * רעים . ומוחלטים ליפרע מהם רעים ולכלותם .

ואנשים מטובי הגוים ליכנס תחת כנפי השכינה .

ואז יבואו כולם להלחם . וילחמו על ירושלים ועם משיח בן דוד ואליהו ואנשים אשר בה . ועל אותה שעה הוא אומר ׃ « הנה אנכי שם את ירושלים סף רעל . » ׳( זכריה 12׃ 2 . )׳ וכל האמור בפרשה גוג . ׳( יחזקאל 38-39׃ . )׳

ובאותה שעה ׃ « יהיה רעש גדול על אדמת ישראל . » וגומר . ׳( יחזקאל 38׃ 19 . )׳׳( בד׳ מיני פורעניות )׳

ואף ילחם בגוים . בהם בד׳ מיני פורעניות .

יש מהם שאובדים באש וגפרית ואבני בליסטרא . הם אבני אלגביש . ועליהם הוא אומר ׃ « וגשם שוטף ואבני אלגביש . » ׳( יחצקאל 38׃ 22 . )׳

ויש מהם שאובדים זה בחרב זה . שנאמר ׃ « וקראתי » עליהם ׃ « לכל הרי חרב . » ׳( יחזקאל 38׃ 21 . )׳

ויש מהם שבשרם נמוך אבר אבר . ועליהם הוא אומר ׃ « וזאת תהיה המגפה . » ׳( זכריה 14׃ 12 . )׳ והיה כי יאחוז איש ביד רעהו . וישען אליו תהיה נופלת ידו . שנאמר ׃ « והחזיקו איש יד רעהו . » וגומר . ׳( זכריה 14׃ 13 . )׳

ויש מהם שיפול בסימוי עיניו ושבורת ידו ורגלו או חתיכת חוטם ואוזן .׳( בוא הגליות )׳

וינוסו . וילכו למדינות רחוקות . * וידומה ראו בעיניהם . ככתוב ׃ « ושמתי מקום . » וגומר . ׳( דברי הימים א׳ 17׃ 9 . )׳

ובאותה שעה מחשבין כל אומות העולם . ואומרים ׃ איזה { דורן }[ דורון ] נושא למלך זה ? והלא ׃ כל כסף ושמלות וכלים אין חשובים לפניו ? אבל בני עמו ועדתו אנו נושאים לו מנחה . שנאמר ׃ « והביאו את כל אחיכם מכל הגוים מנחה לי״י . » וגומר . ׳( ישעיהו 66׃ 20 . )׳

וכל אומה לפי עושרה תשאם .

יש מהם בסוס .

יש מהם ברכב בצבים ובפרדים ובכרכרות .

ויש על כתפותיהם ישאום . שנאמר ׃ « והביאו בניך בחוצן . » ׳( ישעיהו 49׃ 22 . )׳

ויש מהם באניות תרשיש . שנאמר ׃ « ואניות תרשיש בראשונה להביא בניך מרחוק . » ׳( ישעיהו 60׃ 9 . )׳

ויש מהם בכלי גומא . שנאמר ׃ « השולח בים צירים בכלי גומא על פני מים מעבר לנהרי כוש . » וגומר . ׳( ישעיהו 18׃ 2 . )׳ שאין אניות עץ יכולים להלוך שם מפני אבנים וסלעים החבואות במים .

ושאר ישראל אשר במדברות שאין שם עמים ינשאם אלהינו ברוחו . כמו שנאמר * ׃ ברוח « צפון . » וגומר . ׳( משלים 25׃ 23 . )׳ * . « אומר לצפון ׃ תני . ולתימן ׃ אל תכלאי . » ׳( ישעיהו 43׃ 6 . )׳ וכמו נשואים על העבים ועל הענן . שנאמר ׃ « מי אלה כעב תעופנה . » ׳( ישעיהו 60׃ 8 . )׳

ובבא הגליות האלה יקרע להם ים מצרים לאחד . ונחל מצרים לז׳ נחלים . ועל אותה שעה הוא אומר ׃ « אפתח על שפים נהרות . אתן במדבר ארז שיטה . » וגומר . ׳( ישעיהו 41׃ 28 . )׳ לסוכך עליהם .

ולא ישאר מישראל החיים בשום במקום עד שיבואו לירושלים . שנאמר ׃ « ולא אותיר עוד מהם שם כל החיים . » ׳( יחזקאל 39׃ 18 . )׳ ולא ישארו אלא המתים .׳( תחיית המתים הראשונה )׳

אז יתקע בשופר גדול . שנאמר ׃ « והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול . » ׳( ישעיהו 27׃ 13 . )׳ ואומרים ׃ כי זרובבל תוקע בשופר הזה . ולמה יהיה רעש גדול ? כדי שיעלו העצמות אשר נדושו בארץ ואשר נבנו בבנינים ואשר נשרפו בלבנים ואשר נפלו עליהם מפולת .

וקרבו עצם אל עצמו . כאשר כתוב בפרשת הבקעה . ׳( יחזקאל 37׃ . )׳ והקדוש הברוך הוא ממתח בהם גידים . ומסך בהם בשר . וקורם עליהם עור . ורוח אין בהם .

ואחרי כן מוריד הקדוש ברוך הוא טל חיים מן השמים . שיש בו אור חיי נפש . כדכתיב ׃ « יחיו מתיך . נבלתי . יקומוׄן . » ׳( ישעיהו 26׃ 19 . )׳

והם מכירים כי היו חיים ומתו ואחרי כן יחיו . כדכתיב ׃ « וידעתם כי אני י״י בפתחי את קברותיכם ובהעלותי אתכם מקברותיכם עמי . » ׳( יחזקאל 37׃ 13 . )׳

וכל מי שיהיה בו מום עומד תחלה במומו . ואם זקן הוא בא בזקנותו . וכחישת בשרו . כדי שלא יאמרו בריות אחרות המה אלה . ואחרי כן הקדוש ברוך הוא מרפא אותו . שנאמר ׃ « אז תפקחנה עיני עורים . » וגומר . « אז ידלג כאיל פסח » . ׳( ישעיהו 35׃ 5-6 . )׳ אז « התחדש כנשר נעוריך . » ׳( תהילים 103׃ 5 . )׳׳( ז׳ רועים וח׳ נסיכים )׳

ושבעה רועים ושמונה נסיכי אדם ׃ והם אדם שת * [ מתושלח ]{ משותלח } אברהם יעקב משה דוד . ושמונה נסיכים הם ישי שאול שמואל עמוס צפניה חזקיה אליה משיח .׳( תחיה הראשונה היא לישראל )׳

ולמי תחית המתים הזאת ? לכל מי שיהיה צדיק מישראל מתחלתו . וגם למי שחטא ועשה תשובה . אבל למי שעונותיו מרובין מזכיותיו ולא עשה תשובה אינו עומד לימות המשיח . שנאמר ׃ « ורבים מישיני » אדמת « עפר יקיצו . » ׳( דניאל 12׃ 2 . )׳

* לפיכך שנו רבותינו ׳( שבת 32׃ 71 )׳ ׃ « חלה ונטה למות , אומרין לו ׃ התודה . שכן דרך כל המומתין מתודין . ואם אינו יודע להתודות אומרים לו ׃ אמור ׃ חטאתי עויתי ופשעתי . תהא מיתתי כפרה על כל עונותי . כדי שיזכו כל ישראל לתחיית המתים . » וגומר . ׳( סנהדרין 43׃ 2 . )׳

לפיכך מתים שעתיד הקדוש ברוך הוא לחיות שוב אינם חוזרים לעפרם . שנאמר בהם ׃ « אלה לחיי עולם . » ׳( דניאל 12׃ 2 . )׳ ואומר ׃ קדוש « יאמר ׃ כל הכתוב לחיים בירושלים . » ׳( ישעיהו 4׃ 3 . )׳׳( יתמהו )׳

ויתמהו ישראל . ויאמרו ׃ מאין באו כל אלה פתאום ? שנאמר ׃ « ואמרת בלבבך ׃ מי ילד לי את אלה ? » ׳( ישעיהו 49׃ 21 . )׳ ואף אומות העולם תמהים . שנאמר ׃ « מי שמע כזאת ? מי ראה כאלה ? » וגומר . ׳( ישעיהו 66׃ 8 . )׳׳( בית המקדש )׳

ואחר שהמתים והחיים נקבצו תגלה לנו צורת הבית . ותקנתו כמראה אשר ראה יחזקאל בן בוזי הכהן הנביא במקומה . ויש אומרים ׃ מן השמים תרד על מקומה . שנאמר ׃ « ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו . » ׳( תהלים 122׃ 3 . )׳׳( יהיו כל ישראל נביאים )׳

ואז יהיו כל ישראל נביאים . שנאמר ׃ « והיה אחרי כן . אשפוך את רוחי על כל בשר . » וגומר . ׳( יואל 3׃ 1 . )׳ והעבדים והשפחות של ישראל . שנאמר ׃ « גם על עבדים ועל השפחות . » וגומר . ׳( יואל 3׃ 2 . )׳׳( האומות יתגיירו )׳

והאומות הנשארות יתגיירו . שנאמר ׃ « אז אהפוך אל העמים שפה ברורה . » וגומר . ׳( צפניה 3׃ 9 . )׳

ויאמרו ׃ « לכו ונעלה הר ה׳ . אל בית אלהי יעקב . ויורינו מדרכיו . ונלכה באורחותיו . כי מציון תצא תורה ודבר ה׳ מירושלים . » ׳( ישעיהו 2׃ 3 . )׳

ובבואם לפני המלך המשיח יצוה אותם להשבית חרבות ומלחמות . שנאמר ׃ « וכחתו חרבותם לאיתים .» וגומר . ׳( ישעיהו 2׃ 4 . )׳׳( סדום ועמורה )׳

ואז ישב סדום ועמורה בעריהם וכל הככר . כלו שלא תהא ארץ ישראל פגומה במהפכה אשר בתוכה . ככתב ׃ « ואחיותיך סדום ובנותיה תשובנה לקדמותם . » ׳( יחזקאל 16׃ 55 . )׳׳( שבת לחיה רעה )׳

וגם ישבית כל חיה רעה מן הארץ . שנאמר ׃ « וגר זאב עם כבש . » ׳( ישעיהו 11׃ 6 . )׳ « ופרה ודוב תרעינה . » ׳( ישעיהו 11׃ 7 . )׳ « ושעשע יונק על חור פתן . » ׳( ישעיהו 11׃ 8 . )׳ « לא ירעו . ולא ישחיתו בכל הר קדשי . » ׳( ישעיהו 11׃ 9 . )׳׳( חיים ארוכים )׳

והעם אשר ימצאם מלך המשיח חיים יחיו חיים ארוכים וימותו . שנאמר ׃ « לא יבנו ואחר ישב . לא יטעו ואחר יאכל . » וגומר . ׳( ישעיהו 65׃ 22 . )׳

ולא ימות אדם בחור . ולא נער . שנאמר ׃ « ולא יהיה משם עוד עול ימים וזקן אשר לא ימלא את ימיו . כי הנער בן מאה שנה ימות . » וגומר . ׳( ישעיהו 65׃ 20 . )׳

ויעקור המות מן העולם . כדכתיב ׃ « בלע המות לנצח . » ׳( ישעיהו 25׃ 18 . )׳ והמתים בימות המשיח יחיו לחיי עולם הבא . בזכות צדיקים גמורים .׳( הערות על " חיים ארוכים " )׳

« בן מאה שנה ימות . » ׳( ישעיהו 65׃ 20 . )׳ לא שימות ודאי . אלא כך יהיה בעת הישועה ׃ מי שימות בו בן מאה שנה הוא דומה למי שימות עכשיו בן עשרים שנה .

ואף אלו יהיה « בן מאה שנה » « חוטא » על בני אדם מקללו . ׳( ישעיהו 65׃ 20 . )׳ לא יהיו סובלים אותו . לפי שאינו ראוי בעיניהם לסבול . שהוא נער כבן עשרים שנה לנו .׳( שכינה )׳

ובעתים ההם בהגלות המקדש וירושלים ירד שכינה מן השמים . ויתיצב כעמוד האש מן הארץ ועד הרקיע . שנאמר ׃ « וברא ה׳ על מכון הר ציון . » וגומר . ׳(ישעיהו 4׃ 5 . )׳

וכל מי שמבקש לבוא לירושלים רואה ממדינתו את עמוד האש ההוא הולך לאורו עד שהוא מגיע לירושלים . שנאמר ׃ « והלכו גוים לאורך . » וגומר . ׳( ישעיהו 60׃ 3 . )׳

לפי שהאור ההוא גדול מן אור השמש והירח . שהיא מכהה את שניהם . שנאמר ׃ « וחפרה הלבנה » וגומר . ׳( ישעיהו 24׃ 23 . )׳
׳( כאלו השמים וארץ חדשים )׳

באותה שעה רואין את השמים ואת הארץ כאלו נתחדשו . וכאלו שמים וארץ של שעבוד עברו וחלפו והובאו השמים וארץ חדשים תחתיהם . שנאמר ׃ « כי הנני בורא שמים חדשים וארץ חדשה . » ׳( ישעיהו 65׃ 17 . )׳

ואף רואים ירושלים וישראל כאלו הם חדשים . וכאלו ישראל * ירושלים של שעבוד חלפו ועברו . וכמו הובאו אחרים תחתיהם של ששון ושמחה . שנאמר ׃ « כי הנני בורא את ירושלים גילה . ועמה משוש . וישבו במלכותם עד סוף העולם . » ׳( ישעיהו 65׃ 18 . )׳

ויש אומרים ׃ עד תום שבעת אלפים שנה מימי בראשית . ויש ׃ אלפים הרבה בלא שיעור נודע .׳( העולם הבא )׳׳( העולם הזה יכלה )׳

ואחר כן « יכלו שמים וארץ . » ׳( בראשית 2:1 . )׳ שנאמר ׃ « כי שמים כעשן נמלחו . » וגומר . ׳( ישעיהו 51׃ 6 . )׳׳( תחיית המתים השנית )׳

והמתים יחיו .

ויראו את הישועה . ויצאו בעצמן אל העולם הבא . שנאמר׃ « וישועתי לעולם תהיה . וצדקתי . » וגומר . ׳( ישעיהו 51׃ 6 . )׳׳( באמת שמים וארץ חדשים )׳

ובאותה שעה יברא הקדוש ברוך הוא שמים וארץ אחרים . חוץ מאלו .

והצדיקים שוכנים ביניהם לעולם ולעולמי עולמים . שנאמר ׃ « כי כאשר השמים החדשים וארץ החדשה אשר אני עושה עומדים לפני תמיד כן יעמוד זרעכם . ושמכם . » וגומר . ׳( ישעיהו 66׃ 22 . )׳׳( המקום ישקוף )׳

המקום ישקוף משמים לחננכם . ויאזין ממרום לישועתכם . ויפן ברחמיו אליכם .

וישאירו לכם להוציאכם מעבודתכם .

ויבנה דבירכם . וישכלל היכלו בחייכם . ויבנה ביתו בימיכם .

ויקרב קץ גאולתכם . ויחיש במהרה מבוא משיחכם . ויקבץ נפוצותיכם מבין אויביכם . ויאמר בעל רחמים לקרב אותו העת ואותו הזמן .

וכן יהי רצון . אמן .
See Also
• (The Sensicality Of Elders, Taam Zkenim. Gleaned via Eliezer Ashknazi. ©1855. Frankfurt. Copied and entered to internet via Khayim. ©2009. http://www.hebrewbooks.org/21280, 2011. ) ׳(טעם זקנים. מלוקט ע״י אליעזר אשכנזי. תרט׳׳ו. פראנקפורט. הועתק והוכנס לאינטרנט ע״י חיים. תשס״ט.)׳
• (The Treasury Of The Gonim, Otsar Ha'Gonim: Responses Of The Gonim Of Bavel And In Yrushalayim On The Accordance Of The Order Of Talmud: Tractates Yoma And Suka. Edited via Dr B M Levin. ©1934. Yrushalayim. Copied and entered to internet via Khayim. ©2009. http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=38276&st=&pgnum=1&hilite, 2011.) ׳(אוצר הגאונים׃ תשובות גאוני בבל ובירושלים על פי סדר תלמוד׃ מסכת יומא וסוכה. ערוך ע״י ד״ר ב מ לוין. תרצ״ד. ירושלים. הועתק והוכנס לאינטרנט ע״י חיים. תשס״ט.)׳